Handelsbetingelser

Ved handel hos Hangar336 ApS accepterer du automatisk at have læst og accepteret nedenstående handelsbetingelser. Fravigelser er kun gyldige, såfremt at Hangar336 ApS udtrykkeligt og skriftligt har meddelt accept heraf.

 

Virksomhedsoplysninger

Kontakt til direktionen kan ske på følgende adresse:

Hangar336 ApS
Rullebanen 25
3500 Værløse

Att.:  Christian Krølle Nielsen

Telefon: +45 2012 9806
E-mail: K@hangar336.dk
CVR nr. 38 49 81 95

 

Tilbud og ordrebekræftelse

Afgivne tilbud er gældende i 14 dage, og gælder kun i sin helhed. Ændres tilbuddets sammensætning af kunde, annulleres forrige tilbud, og et nyt fremsendes.

Efter skriftlig godkendelse af tilbud, indbetales omgående første rate (50% af opgavens fulde beløb). En ordre er kun gældende, når første rate er modtaget og både kunde og sælger skriftligt har accepteret tilbuddet. Dato hvor første rate er modtaget, vil angive startdato for projektet. Fra denne dato starter den aftalte leveringstid.

Der er i vores tilbud ikke inkluderet andre håndværksfag såsom eksempelvis elektriker, VVS-installatør, murer, fugning medmindre dette er beskrevet.

Fragt og montering er ikke inkluderet i et tilbud, medmindre dette er beskrevet.

 

Priser og betaling

Alle priser i tilbud er opgjort i danske kroner (DKK), og er inklusive moms for produkter til private kunder, mens produkter til erhvervsdrivende er eksklusive moms.

Betaling foregår i to rater:

Første rate:      50% af opgavens fulde beløb.

Anden rate: Resterende 50% af opgavens fulde beløb med mindre anden aftale er indgået.

Første rate indbetales ved accept af tilbud. Anden rate betales efter fælles gennemgang og godkendt arbejde.

Beløbet indbetales på bankkonto:

Nordea
Reg. Nr: 2558
Kontonr.: 6894 683 560

Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70%, pr. påbegyndt måned, samt et gebyr på 100,00 DKK. Jævnfør handelsloven.

 

Aftalens start og leveringstid

Når første rate er modtaget, vil den forventelige leveringstid være 8 uger.
Der tages forbehold for forsinket leveringstid fra eksterne underleverandører.
Ligeledes vil kunden blive informeret ved ordrebekræftelse i tilfælde af overbooket kalender.

 

Levering og fragt

Fragt er ikke inkluderet i et tilbud, med mindre dette er beskrevet. Såfremt der ikke indgår aftale om levering i et tilbud, anses leveringen som AB værksted (kunden sørger selv for fragt).

I de tilfælde hvor fragt indgår i et tilbud anvendes eksternt fragtfirma. Fragtpriser vil beregnes særskilt, afhængig af opgavens omfang. Forsikring overgår herefter til fragtfirmaet, så snart varen er i deres varetægt.

 

Montage

Montering er ikke inkluderet i et tilbud, med mindre dette er beskrevet.

I de tilfælde hvor montering er inkluderet i et tilbud, gælder følgende:
Der skal være passerbart til lokalet, hvor montagen skal foregå, og lokalet skal være ryddet.
Det er afgørende, at resterende faggruppers arbejde er udført inden vores montage påbegyndes. Hvis dette ikke er tilfældet, påbegyndes vores montage ikke, og der vil blive opkrævet en dagssats pr. mand pr. dag for spildt arbejde.

 

Ansvar og mangler

Hangar336 ApS forpligter sig til at afhjælpe alle mangler iht. købeloven. Måtte køberen konstatere mangler efter produktets levering, eller arbejdets aflevering, skal køberen straks skriftligt underrette Hangar336 ApS herom. Efter købeloven skal manglen, eller årsagen til den, være til stede på købstidspunktet.

Forpligtelsen omfatter alene mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og korrekt anvendelse.

Det omfatter ikke mangler, som skyldes:

  • Mangelfuld vedligeholdelse
  • Forkert montering fra købers side i strid med sælgers instruktioner
  • Ændringer foretaget uden vores godkendelse
  • Reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde eller af tredje part.
  • Skader som følge af usædvanlig brug eller overlast, ligesom de ikke omfatter normal slitage eller forringelse.

Sælgerens ansvar omfatter kun de mangler, der viser sig inden for 2 år fra den dag, da varen blev leveret til køberen.

 

Tegninger

Visualiseringer og beskrivelser af byggeforslag er vejledende og uden ansvar. Visualiseringerne fra Hangar336 ApS tegnestue angives som produktvisualisering. Der tages forbehold for projektændringer fra Hangar336 ApS såvel som fra eksterne leverandører og faggrupper.

 

Force majeure

Følgende omstændigheder hos sælgeren medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer aftalens opfyldelse, eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld.

Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som sælgeren ikke er herre over, såsom brand, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, sygdom, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, medmindre denne mangel kunne forudses af sælgeren, almindelig vareknaphed samt mangler ved, eller forsinkelse af, leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de, I dette punkt nævnte, omstændigheder.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden aftalens indgåelse, medfører kun ansvarsfrihed, såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på aftaletidspunktet af sælgeren.
Det påhviler sælgeren, såfremt denne ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihed som nævnt I denne §, uden ugrundet ophold skriftligt at underrette køberen om denne grund.

Uanset hvad der I øvrigt fremgår af nærværende handelsbetingelser, kan enhver af parterne hæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt aftalens opfyldelse hindres i mere end 6 mdr. af en begivenhed som nævnt I denne §.

 

Fortrydelsesret

Specialproducerede varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer, eller har fået et tydeligt personligt præg, er ikke omfattet af returretten. Tilpassede ordrer kan i udgangspunktet ikke annulleres, da de produceres specifikt til ordren, og ikke er en lagervare.

 

Reklamation
Hangar336 ApS yder reklamationsret i henhold til gældende lovgivning. Der ydes 24 måneders reklamationsret på alle varer. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage, eller afslag i prisen afhængig af den konkrete situation. Ifølge købeloven skal Hangar336 ApS dække eventuelle fejl ved levering af varen.

Det er et krav, at varens eventuelle fejl ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet, manglende vedligeholdelse eller anden skadesforvoldende adfærd. Hangar336 ApS skal skriftligt gøres opmærksom på reklamationen indenfor 7 dage.


Persondatapolitik

Ved indgåelse af aftale med Hangar336 ApS, er følgende oplysninger nødvendige:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefon nummer
  • E-mailadresse
  • CVR-nr. (for virksomheder)

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig, samt løbende kommunikation. Personoplysningerne registreres hos Hangar336, og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til 3.mand.

Som registreret hos Hangar336 ApS, har du Ifølge persondataloven altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Henvendelse i forbindelse hermed rettes til: k@hangar336.dk

 

Kontakt

Kontakt til Hangar336 ApS kan ske på følgende:

Hangar336 ApS
Rullebanen 25,
3500 Værløse
Att.:  Christian Krølle Nielsen

Telefon: +45 2012 9806
E-mail: K@hangar336.dk
CVR nr. 38 49 81 95